Opracowanie dokumentów kosztorysowych


KOSZTORYS OFERTOWY

    sporządzany jest na podstawie przedmiaru robót i dokumentacji, w celu złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych oraz na potrzeby przetargu, negocjacji cenowych z Wykonawcą oraz rozliczeń finansowych

KOSZTORYS DODATKOWY LUB ZAMIENNY

    sporządzany jest w celu określenia kosztów robót dodatkowych bądź zamiennych po uprzednim sporządzeniu aneksu przez Inwestora do umowy

KOSZTORYS POWYKONAWCZY

    sporządzany jest w celu określenia rzeczywistych kosztów wykonania poszczególnych robót w przypadku występowania zmian w stosunku do umowy, zatwierdzonego przedmiaru i kosztorysu ofertowego
Weryfikacja i ocena dokumentów kosztorysowych
    weryfikacja kosztorysów pod względem poprawności zastosowanych podstaw wyceny, rodzajów materiału i sprzętu oraz współczynników do składników cenotwórczych
Kosztorysy na potrzeby dofinansowania z PFRON
    Przygotowanie dokumentacji opisowej i kosztorysów dotyczących remontów i adaptacji pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych na potrzeby dofinansowania PFRON. Na przykład remonty i adaptacje łazienek.
Przygotowanie oferty przetargowej pod względem formalnym zgodnie z SIWZ